POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://biuro-podatnik.pl/, dalej jako: „Strona”, przez wszystkie osoby fizyczne, dalej jako: „Użytkownicy” (w liczbie pojedynczej „Użytkownik”, używane wymiennie).

Dodatkowo polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników:

     a) kontaktujących się z Biurem (zdefiniowanym w pkt 1 poniżej), w tym telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail;

     b) kontaktujących się z Biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie;

     c) zainteresowanych podjęciem współpracy z Biurem i w tym celu przesyłającym swoje zgłoszenie wraz z CV.

W razie zawarcia umowy z Biurem czy też rozpoczęcia świadczenia usług przez Biuro, Biuro przekazuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które nie są objęte niniejszą polityką.

Strona umożliwia przejście bezpośrednio do systemu Saldeo Smart, udostępnianego przez BrainShare IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408077. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z systemu Saldeo Smart są przekazywane przy rozpoczęciu korzystania z niego i nie są objęte niniejszą polityką.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. Strona korzysta z certyfikatu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację.

  1. Administratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są Kamila Cieszkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAMILA CIESZKOWSKA BIURO RACHUNKOWE PODATNIK, której stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej to ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/74, 30-644 Kraków, adres do doręczeń ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, NIP 6631742843 i Patryk Cieszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATRYK CIESZKOWSKI BIURO RACHUNKOWE "PODATNIK", którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej to ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/74, 30-644 Kraków, adres do doręczeń ul. Rżącka 33D, 30-687 Kraków, NIP 6792675098, razem działający w ramach BIURO RACHUNKOWE PODATNIK PATRYK CIESZKOWSKI, KAMILA CIESZKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/74, 30-644 Kraków, NIP 6793097002, dalej jako odpowiednio: „Administratorzy” i „Biuro”.

Kontakt z Biurem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest:

     a) korespondencyjnie pod adresem ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/74, 30-644 Kraków;

     b) telefonicznie pod numerem +48 12 357 38 38;

     c) za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem office@biuro-podatnik.pl.

Mając na uwadze uregulowania art. 26 RODO Administratorzy informują, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorzy postanowili, że oboje są w pełni odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, a Użytkownicy mogą wykonywać przysługujące im prawa wobec każdego z Administratorów.

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, okres, przez który dane osobowe są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe są przetwarzane, zostały określone odrębnie w stosunku do każdego z typów działań Użytkowników.

2.1.Korzystanie ze Strony – logi serwera

Korzystanie ze Strony (tak jak i z każdej innej strony internetowej) realizowane jest poprzez przesyłanie zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. W konsekwencji przetwarzane są dane techniczne automatycznie przesyłane przez przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze Strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP). Dane zapisane w logach serwera nie podlegają połączeniu i skojarzeniu z konkretną osobą oraz danymi Użytkowników przetwarzanymi na zasadach określonych poniżej. Dostęp do logów serwera posiadają tylko osoby zarządzające serwerem. Serwer, na którym Strona jest przechowywana, zlokalizowany jest w Polsce.

Dane zawarte w logach serwera teoretycznie mogą stanowić dane osobowe Użytkowników, dlatego informacja o nich została zawarta w niniejszej polityce. Celem przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania Strony (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres wymagany z przyczyn technicznych.

2.2. Użytkownicy kontaktujący się z Biurem, w tym telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail

Nawiązując kontakt z Biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje dane, które dobrowolnie zawrze w swojej wiadomości, w tym w szczególności adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku adresu e-mail niezbędne do skontaktowania się z Biurem.

Nawiązując telefoniczny kontakt z Biurem, Użytkownik przekazuje dane, które dobrowolnie ujawni w rozmowie, w tym w szczególności numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku numeru telefonu niezbędne do skontaktowania się z Biurem.

Nawiązując kontakt z Biurem w inny sposób, Użytkownik przekazuje dane, które dobrowolnie przekaże. Podanie danych jest dobrowolne, a niezbędne w zakresie danych koniecznych do skontaktowania się z Biurem w wybranej formie.

Dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na rzecz Użytkownika przed zawarciem umowy, jeśli Użytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o świadczenie usług księgowych lub innego rodzaju współpracą z Biurem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane są przetwarzane w celu nawiązania lub utrzymania kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach archiwalnych i statystycznych (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z Użytkownikiem. Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Biura, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz przez okres wykorzystywania ich przez Biuro w celach archiwalnych i statystycznych, a także przez okres ewentualnych działań podejmowanych przed zawarciem umowy.

2.3. Użytkownicy kontaktujący się z Biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie

Nawiązując kontakt z Biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, Użytkownik przekazuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne dane, które dobrowolnie zawrze w swojej wiadomości (w tym może podać numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku imienia i nazwiska oraz adresu e-mail niezbędne do skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane przetwarzane są w celu podjęcia działań na rzecz Użytkownika przed zawarciem umowy, jeśli Użytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o świadczenie usług księgowych lub innego rodzaju współpracą z Biurem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane są przetwarzane w celu nawiązania lub utrzymania kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach archiwalnych i statystycznych (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z Użytkownikiem. Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Biura, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz przez okres wykorzystywania ich przez Biuro w celach archiwalnych i statystycznych, a także przez okres ewentualnych działań podejmowanych przed zawarciem umowy.

2.4. Użytkownicy zainteresowani podjęciem współpracy z Biurem i w tym celu przesyłający swoje zgłoszenie wraz z CV

Strona umożliwia zgłoszenie zainteresowania podjęciem współpracy z Biurem i przesłanie CV (zakładka „Kariera”).

Zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej jako: „Kodeks”, Biuro ma prawo żądać od osób zainteresowanych pracą podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Przetwarzanie takich danych w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biurze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie danych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 Kodeksu, celem przetwarzania jest także przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a podstawą przetwarzania zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku osób chcących współpracować na innej podstawie prawnej, dane przetwarzane są również w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w tym dla podjęcia działań na rzecz Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO).

Dodatkowo dane są przetwarzane w celu nawiązania lub utrzymania kontaktu z Użytkownikiem oraz dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie, nie dłużej niż do cofnięcia zgody. Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Biura, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Dane mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, w razie wyrażenia na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym zakresie dane są przetwarzane przez okres, w którym Biuro może być zainteresowane podjęciem współpracy, nie dłużej niż do cofnięcia zgody.

  1. Źródła danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników otrzymywane są bezpośrednio od Użytkowników, w tym częściowo przekazywane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony lub podejmowaniem poszczególnych aktywności na Stronie.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, przy zachowaniu niezbędnych środków technicznych i prawnych.

  1. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom świadczącym różne usługi na rzecz Biura, takie jak m.in. usługi hostingowe, informatyczne, obsługi kadrowo-płacowej, prawne, przetwarzania danych osobowych, archiwistyczne, statystyczne, kurierskie i pocztowe oraz pracownikom i współpracownikom Biura.

Wszystkie takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Biurem i w sposób zgodny z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich

Biuro korzysta m.in. z usług dostarczonych przez Microsoft (Microsoft Corporation), Dropbox (Dropbox International Unlimited Company) i Comarch (Comarch S.A.), które mogą przetwarzać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, deklarując, że przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z RODO. Transfer danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne. Z wyjątkiem korzystania ze wskazanych usług, dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują co do zasady następujące uprawnienia:

     a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do danych;

     b) prawo do sprostowania danych;

     c) prawo do usunięcia danych;

     d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

     e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

     f) prawo do przenoszenia danych;

     g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w zakresie wyrażonej zgody;

     h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Konieczne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

     a) nie wszystkie powyższe uprawnienia mają charakter bezwzględny,

     b) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

     c) Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

     d) w razie jakichkolwiek wątpliwości co do przetwarzanych danych Użytkownika lub celów takiego przetwarzania możliwy jest kontakt z Biurem, zgodnie z danymi podanymi na wstępie do niniejszej polityki.

  1. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne – pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies nie ingerują w integralność urządzeń Użytkowników.

Strona wykorzystuje własne pliki cookies oraz pliki cookies podmiotów trzecich w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Korzystając z plików cookies Biuro może mieć dostęp do dodatkowych informacji o Użytkownikach. Dane pozyskiwane przy okazji stosowania plików cookies nie podlegają połączeniu i skojarzeniu z konkretną osobą oraz danymi Użytkowników przetwarzanymi na zasadach określonych powyżej i mają charakter anonimowy. Niemniej jednak potencjalnie mogą stanowić dane osobowe Użytkowników.

Celem przetwarzania danych pozyskiwanych przez Biuro dzięki wykorzystaniu plików cookies jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania Strony oraz analiza statystyczna danych (prawnie uzasadniony interes Biura – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

     a) pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

     b) pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie, wyświetlana jest informacja o korzystaniu z plików cookies. Zgoda i zakres udzielonej zgody na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie na to zgody. Większość z przeglądarek automatycznie dopuszcza użycie plików cookies, ale za pomocą ustawień przeglądarki co do zasady możliwe jest ich usunięcie. Ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować utrudnienie w korzystaniu ze Strony. Poniżej znajdują się linki odsyłające do stron internetowych zawierających informacje w przedmiocie ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

     a) Mozilla Firefox: mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

     b) Internet Explorer: microsoft.com/kb/278835/pl;

     c) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;

     d) Google Chrome: google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

     e) Safari: apple.com/pl-pl/HT201265;

     f) Safari (Desktop): apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac;

     g) Opera: opera.com/pl/latest/security-and-privacy/.

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies Google LLC lub Google Ireland Limited, z uwagi na stosowanie wtyczki Invisible ReCAPTCHA. Pliki cookies przesyłane są automatycznie do serwerów Google, które mogą znajdować się na całym świecie (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki.